Historie

Årslev Engsø ligger i et gammelt istidslandskab, hvor der i stenalderen lå en fjord med tilknytning til Århus-bugten. Vandstanden var den gang halvanden meter højere, så der kunne sejles helt ind til Skibby – heraf navnet. Siden faldt vandstanden og frilagde store engområder med muligheder for græsning og dyrkning. I middelalderen blev der anlagt en mølle ved Århus Å, som igen oversvømmede engene og markerne længere oppe. Møllen blev et tilbagevendende stridsemne, fordi opdæmningen af vand generede lodsejerne uden for byen. Efter lukningen af møllen blev landbruget ved Årslev og Skibby lettere. I løbet af 1900-tallet begyndte man at afvande engene vest for Brabrand Sø for at indvinde mere landbrugsland. Århus Å og Lyngbygård Å blev inddiget og etableringen af kanaler og pumpehuse sørgede for at lede vandet fra engene ud i åerne. Afvandingen og ændringerne i engene gav med tiden problemer for Brabrand Sø i form af tiltagende kvælstof- og fosforforurening. Etableringen af Årslev Engsø i 2003 skal ses i lyset af de bestræbelser, der siden 1980’erne er gjort for at forbedre vandmiljøet gennem bl.a. vandmiljøplanerne I, II og III.